Herkes İçin Güç: Enerji Yoksulluğunun Üstesinden Gelmek


Bu içeriği beğendiyseniz beni takip edin burada

Enerji yoksulluğu yoksulluk içinde yaşamayı daha da kötüleştirir. Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle kırsal alanlarda, modern enerji kaynaklarına erişim genellikle sınırlıdır. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, yaklaşık 1,1 milyar insan veya dünya nüfusunun %14’ü elektriğe erişemiyor.[ 1 ]. Sahra Altı Afrika’da, nüfusun üçte ikisinden fazlasının elektriğe erişimi yok[ 2 ]. Elektriğe erişimin olmaması, işletmelerin faaliyet göstermesini ve hane halklarının kayıtlı ekonomiye katılmasını engellediği için ekonomik gelişmeyi ve fırsatları sınırlar. Ek olarak, odun, tezek ve gazyağı gibi geleneksel ilkel yakıtların yemek pişirme ve ısınma için kullanılması, iç ortam hava kirliliği nedeniyle sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceğinden sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Gelişmekte olan ülkelerde, modern enerji kaynaklarına erişim genellikle sınırlıdır. Resim: Mike Hassaballa

Diğer taraftan, daha zengin ülkelerde, enerjiye erişim genellikle bir sorun değildir ve genellikle doğal karşılanır. Bununla birlikte, bu ülkelerde, özellikle marjinal ve düşük gelirli topluluklar arasında hala enerji yoksulluğu cepleri var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde 3,5 milyondan fazla hane enerji yoksulu olarak sınıflandırılıyor, yani gelirlerinin %10’unu enerji faturalarına harcıyorlar.[ 3]. Bu haneler, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekebilmektedir. Örneğin Kanada’da, bazı düşük gelirli hanelerin enerji faturalarını ödemekte zorlanabileceği Kanada’daki kentsel alanlarda da enerji yoksulluğu örnekleri olabilir. Efficiency Canada’ya göre, enerji yoksulluğu Kanada’daki yaklaşık beş haneden biri veya yaklaşık 3.000.000 hane için bir sorundur.[4]. Bu haneler, düşük gelir, yüksek enerji fiyatları ve verimsiz barınma nedeniyle enerji faturalarını ödemekte güçlük çekebilirler.

Etraflı, Enerjiye erişimin hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde yoksulluk düzeyleriyle yakından bağlantılı olduğu açıktır. Modern, güvenilir ve uygun fiyatlı enerji kaynaklarına erişimin artırılması, insanları yoksulluktan kurtarmaya ve ekonomik kalkınmayı desteklemeye yardımcı olabilir.

İyi Haber: Daha Fazla Enerji Kullanabiliriz

artan kullanım enerjinin verimli bir şekilde kullanılması, insanlığın ilerlemesine ve ekonomik kalkınmaya önemli ölçüde katkıda bulunabilir. İşletmelerin faaliyet göstermesi ve hanelerin kayıtlı ekonomiye katılması için modern, güvenilir ve uygun fiyatlı enerji kaynaklarına erişim şarttır. Enerji, işletmelerin üretkenliği artırmasına, operasyonlarını genişletmesine ve yeni işler yaratmasına olanak tanıdığı için ekonomik büyümenin kilit bir unsurudur. Ayrıca hanelerin eğitim ve sağlık hizmetlerine erişmesine ve yaşam standartlarını iyileştirmesine olanak tanır.

Kanıt var Artan enerji kullanımı ile ekonomik kalkınma arasındaki bağlantıyı desteklemek. Dünya Bankası’na göre, daha yüksek enerji tüketimine sahip ülkeler, kişi başına daha yüksek GSYİH seviyelerine sahip olma eğilimindedir. Örneğin, 2019’da dünyanın en büyük enerji tüketicilerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri’nin kişi başına GSYİH’si 65.095 ABD Doları iken, daha düşük enerji tüketimine sahip Hindistan’ın kişi başına GSYİH’si 2.072 ABD Doları’dır.

Ek olarak, Artan enerji kullanımı, yaşam standartlarında ve yaşam kalitesinde iyileştirmelere yol açabilir. Örneğin elektriğe erişim, evlerin buzdolabı, televizyon ve bilgisayar gibi günlük hayatı daha rahat ve konforlu hale getiren aletleri ve cihazları çalıştırmasını sağlar. Ayrıca sağlık tesisleri ve okullar gibi temel hizmetlerin işletilmesine de izin verir.

Olabilir mantıksız şu anda baskın enerji kaynakları olan fosil yakıtların kullanımının sera gazı emisyonlarına ve iklim değişikliğine katkıda bulunabileceğinden, daha fazla enerji kullanımının gezegen için iyi olduğunu. İklim değişikliği, daha sık ve şiddetli aşırı hava olayları, deniz seviyesinin yükselmesi ve biyolojik çeşitliliğin kaybı gibi bir dizi olumsuz etkiye yol açabileceğinden, önemli bir çevresel sorundur.

Yine de, Artan enerji kullanımının mutlaka fosil yakıt kullanımının artması anlamına gelmediğini belirtmek önemlidir. Güneş, rüzgar ve hidroelektrik güç gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gibi, enerji kullanımını sürdürülebilir ve çevre dostu bir şekilde artırmanın birçok yolu vardır. Bu enerji kaynakları çok az sera gazı emisyonu üretir veya hiç üretmez ve fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmamıza yardımcı olabilir.

Ayrıca, genel olarak enerjiye erişimin artmasının uzun vadede çevresel faydaları da olabilir. Örneğin, gelişmekte olan ülkelerde elektriğe erişimin sağlanması, iç mekan hava kirliliğine katkıda bulunabilen ve olumsuz sağlık etkileri olabilen odun ve tezek gibi geleneksel yakıtların kullanımının azaltılmasına yardımcı olabilir. İnsanlar yemek pişirmek ve ısınmak için ahşaba daha az bağımlı olabileceğinden, ormansızlaşmayı azaltmaya da yardımcı olabilir.

Pişirme ve ısıtma için Baskın Enerji Kaynağı, enerji merdivenini gösterir.

Özetle, enerjinin verimli bir şekilde daha fazla kullanılması ekonomik kalkınmayı sağlayabilir ve yaşam standartlarını iyileştirebilir ve enerjiye erişim, yoksulluğun azaltılmasında ve refahın teşvik edilmesinde önemli bir faktördür.

Üç Ana Olası Çözüm

Güneş ve rüzgar enerjisi Pille enerji depolamanın eşlik etmesi, enerji yoksulluğunun ortadan kaldırılmasına yardımcı olma potansiyeline sahip bir çözümdür. Şebekeye erişimin zor olduğu uzak veya şebeke dışı alanlarda özellikle faydalı olabilirler. Güneş ve rüzgar enerjisi sera gazı yaymaz ve pillerle desteklendiğinde dünyanın birçok yerinde güvenilir bir elektrik kaynağı olabilir.

Güneş ve Rüzgar özellikle uzak veya şebeke dışı alanlarda faydalıdır. Resim: Mike Hassaballa

Pil enerji depolama güneş ve rüzgar enerjisinden üretilen fazla elektriği depolamak için kullanılabilen sistemler, güneşin parlamadığı veya rüzgarın esmediği zamanlarda kullanılmasını sağlar. Bu, elektrik arzının güvenilirliğini ve istikrarını geliştirmeye yardımcı olabilir.

Pil Enerjisi Depolama maliyetleri düşüyor, bu durum enerji yoksulluğunu ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Resim: Verilerdeki Dünyamız

Tarihsel olarak, Güneş ve rüzgar enerjisini kullanmanın zorluğu, hava koşullarına bağlı olduğu için kesintili olabilmesidir. Ancak, teknolojideki gelişmeler ve pil enerji depolama sistemlerinin kullanımı bu zorluğun hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Nükleer enerji enerji yoksulluğunu ele almak için önerilen başka bir çözümdür. Nükleer enerji, işletme sırasında sera gazı yaymadığı için güvenilir ve düşük karbonlu bir elektrik kaynağıdır. Ayrıca büyük miktarda elektrik sağlayabilir. küçük karbon ayak izikarbon emisyonlarını azaltmak isteyen ülkeler için potansiyel olarak çekici bir seçenek haline getiriyor.

Nükleer santral inşa etmenin yüksek ön maliyetleri, özellikle mali kaynakları sınırlı olan bazı ülkeler için bir engel olabilir. fotoğrafı çeken Lukas Lehotský üzerinde Unsplash

Yine de, nükleer enerji ile ilgili önemli zorluklar ve riskler de vardır, nükleer santral inşa etmenin yüksek ön maliyetleri bazı ülkeler için, özellikle de sınırlı finansal kaynaklara sahip olanlar için bir engel olabilir.

Jeotermal enerji enerji yoksulluğunu giderebilecek başka bir çözümdür. Jeotermal enerji, ısı ve elektrik üretmek için dünyanın çekirdeğindeki ısıyı kullanan yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Hava şartlarına bağlı olmadığı için güvenilir ve sürdürülebilir bir elektrik kaynağı olabilir.

Jeotermal enerji, dünyanın belirli bölgelerinde, özellikle gayzerler ve kaplıcalar gibi jeotermal kaynakların bulunduğu bölgelerde önemli miktarda elektrik sağlama potansiyeline sahiptir. Ancak, yalnızca belirli konumlarda uygulanabilir ve gerekli altyapıyı geliştirmek için önemli bir başlangıç ​​yatırımı gerektirir.

Kısacası, Enerji yoksulluğu hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeleri etkileyen önemli bir sorundur. Genel yoksulluk düzeyleriyle yakından bağlantılıdır ve ekonomik kalkınmayı ve fırsatları engelleyebilir. Güneş ve rüzgar enerjisi, nükleer enerji ve jeotermal enerji dahil olmak üzere enerji yoksulluğunu gidermek için birkaç potansiyel çözüm vardır. Bu çözümlerin her birinin kendi avantajları ve zorlukları vardır. Modern, güvenilir ve uygun fiyatlı enerji kaynaklarına sürdürülebilir bir şekilde erişimin artırılması, insani ilerleme ve ekonomik kalkınma için önemli faydalar sağlayabilir.

Bu makalenin tamamını okuyacak kadar cesur ve sabırlı olsaydınız, bu içeriği gerçekten beğenebilirsiniz, bu yüzden lütfen düşünün abone olmak yakında çıkacak olan ücretsiz haber bültenim “The Rigor”a burada

Referanslar

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]Kaynak : https://www.datadriveninvestor.com/2023/01/11/power-for-all-overcoming-energy-poverty/

Yorum yapın